Domu / Regulamin
Kategoria
Newsletter

Regulamin

 

Ogólne warunki handlowe dla handlu detalicznego

Ogólne warunki handlowe dla sprzedaży hurtowej

 


 

Ogólne warunki handlowe dla handlu detalicznego

 

Niniejsze warunki ( „Warunki”) mają zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego crystalbaby znajdującego się na http://www.crystalbaby.com.pl interfejsu WWW (zwanej dalej „Interfejs WWW”) pomiędzy

nasza firma

Baby Group s.r.o., z siedzibą w Holešov, Masarykova 968, 76901, Republika Czeska

Identyfikator firmy: 27706567,

Identyfikator podatkowy: CZ27706567,

zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, Wpis 53469.

Adres do wysyłki: Masarykova 968, 769 01 Holešov, Republika Czeska,

Numer telefonu: +480 606 771 110,

Kontakt e-mail: karolina@babygroup.cz, izabela@babygroup.cz,

jako sprzedawca

a Ty jako kupujący

 

1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Umowa Kupna

Zobowiązujemy się dostarczyć użytownikowi towary zgodnie z zamówieniem, a użytkownik zgadza się przyjąć towar (osobiście lub przez przewoźnika) i zapłacić cenę zakupu określoną w zamówieniu. Cena zakupu (lub tylko "cena") obejmuje koszty związane z dostawą towarów i wszelkie opłaty związane z wybraną metodą płatności. Kwota tych kosztów zostanie zawsze przekazana użytkownikowi przed wysłaniem zamówienia.

Nabywasz prawo własności towaru płacąc całą cenę zakupu, jednak nie nastąpi to wcześniej, niż przed przejęciem towaru.

1.1 Czy umowa sprzedaży dotyczy wyłącznie towarów?

Umowa kupna (lub "umowa") oznacza każdą umowę zawartą na podstawie niniejszych warunków handlowych. Może to być na przykład umowę o świadczenie usług.

1.2 Czy umowa kupna jest umową konsumencką?

Umowa konsumencka ma miejsce, gdy jesteś konsumentem, tzn. jeśli jesteś osobą fizyczną i kupujesz towary poza firmą lub poza niezależnym wykonywaniem swojego zawodu. W przeciwnym razie umowa nie będzie umową konsumencką , z tego powodu nie będzie miało zastosowania prawodawstwo z zakresu ochrony konsumentów i warunki handlu detalicznego., Zastosowanie mają za to warunki handlu hurtowego. W szczególności, jeśli nie jesteś konsumentem, nie masz prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

1.3 Jak masz specjalne prawa jako konsument?

Jako konsument masz następujące:

- prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, e-mail lub handel internetowy (art. 5 niniejszych warunków handlowych);

- gwarancja na niewykorzystane dobra konsumpcyjne na 24 miesiące (gwarancja podlega procedurze reklamacyjnej);

- prawo do uzyskania informacji przed zawarciem umowy (informacje zawarte są w niniejszym regulaminie lub w interfejsie internetowym);

- prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich (art. 7.3 niniejszego Regulaminu).

1.4 Z czym jest nasz stosunek prawny?

Nasz stosunek prawny regulują następujące dokumenty:

- warunki handlowe, które określają i precyzują nasze wzajemne prawa i obowiązki; jeśli nie jesteś konsumentem, nasze relacje podlegają niniejszym Warunkom biznesowym tylko w sprawach nieobjętych Ogólnymi Warunkami Handlowymi dotyczącymi sprzedaży hurtowej;

- Procedura Reklamacyjna, zgodnie z którą można przystąpić do składania reklamacji dotyczących towarów;

- warunki korzystania z interfejsu internetowego, które regulują rejestrację w interfejsie WWW, ochronę danych osobowych, ochrone zawartości interfejsu WWW oraz niektórych innych stosunków związanych z wykorzystaniem interfejsu sieciowego;

- warunki i instrukcje podawane w interfejsie internetowym, w szczególności przy zawieraniu umowy;

- zamówienie przyjęte z naszej strony,

oraz w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają następjce przepisy:

- Ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny, w jej skutecznej formie (zwany dalej "Kodeksem cywilnym");

- Ustawa nr 634/1992 Sb. O ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami (tylko w przypadku konsumenta).

Jeśli miejsce zamieszkania strony umowy znajduje się poza terytorium Republiki Czeskiej lub  umowa prawna zawiera elementy międzynarodowe, wszelkie stosunki prawne, regulowane są prawem czeskim. Jeśli jesteś konsumentem, a prawo kraju, w którym się znajdujesz zapewnia wyższy poziom ochrony konsumentów niż czeski porządek prawny, to zastosowanie mają przepisy prawne zapewniające wyższy poziom ochrony.

1.5 W jaki sposób akceptujesz warunki korzystania z usługi?

Wysyłając zamówieni potwierdzasz  w interfejsie internetowym, że zapoznałeś się i akceptujesz niniejsze warunki.

Możemy zmieniać lub uzupełnić warunki handlowe. Twoje prawa i obowiązki są zawsze regulowane przez warunki handlowe obowiązujące w chwili zawarcia umowy.

 

2. UMOWA SPRZEDAŻY

2.1 Jak zawieramy umowę sprzedaży?

Interfejs internetowy zawiera listę towarów, w tym opis głównych cech każdego produktu. W każdym przypadku cena obejmuje wszystkie podatki, cła i opłaty. Prezentacja towarów ma charakter informacyjny i nie jest naszą propozycją zawarcia umowy zgodnie z art. 1732 (2) Kodeksu cywilnego. Aby podpisać umowę, musisz wysłać zamówienie i zamówienie to musi zostać przyjęte przez nas.

2.2 Jak złożyć zamówienie?

Zawsze możesz złożyć zamówienie poprzez interfejs internetowy (wypełniając formularz) lub telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób, zgodnie z aktualnymi informacjami dostępnymi w interfejsie internetowym.

Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje wymagane w formularzu, w szczególności te umożliwiające dokładna identyfikację zamówionego towaru (lub numerycznego oznaczenia towarów), liczbę sztuk, wybrany sposób płatności i wysyłki, informacje kontaktowe (dostawa i ewentualnie rozliczeniowego).

Przed wysłaniem zamówienia otrzymasz powiadomienie o podsumowaniu zamówienia, w tym o ostatecznej cenie (w zależności od wybranego środka transportu i płatności). Zalecamy sprawdzenie zwłaszcza rodzaju i ilości towarów, adresu e-mail i adresu dostawy. Masz ostatnią szansę na zmianę wprowadzonych danych w podsumowaniu.

Złożysz wiążące zamówienie, naciskając przycisk "Zakończ zamówienie". Uważamy, że informacje podane w obowiązującej kolejności są poprawne i kompletne. Bezzwłocznie poinformujemy Cię telefonicznie lub e-mailem o ich zmianie.

Poinformujemy Cię o otrzymaniu zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia (potwierdzenie) jest wysyłana automatycznie i nie jest potwierdzeniem zamówienia od nas, chyba że wyraźnie zaznaczono to w potwierdzeniu.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności i ważności zamówienia, możemy skontaktować się z Tobą w celu weryfikacji. Możemy odrzucić niezweryfikowane zamówienie. Takie zamówienie traktowane jest wtedy tak, jakby nie zostało złożone.

2.3 Kiedy umowa zostaje zawarta?

Umowa kupna zostaje zawarta w momencie otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia od nas. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany w zamówieniu. Jeśli zamówienie nie zostało przyjęte, umowa zostaje zawarta, gdy zapłacisz pełną cenę zakupu lub nastąpi przekazanie zamówionego towaru (cokolwiek nastąpi wcześniej). Przyjęcie zamówienia (akceptacja) może być częścią informacji o otrzymaniu zamówienia na podstawie art 2.2 niniejszych warunków (jeśli jest wyraźnie zaznaczone), lub może być przesłane jako oddzielna informacja..

Informacje na temat poszczególnych kroków technicznych prowadzących do zawarcia umowy można znaleźć w interfejsie internetowym.

2.4 Czy możesz anulować złożone zamówienie?

Zamówienie, którego jeszczenie zaakceptowaliśmy (tj. nie wysłaliśmy potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z artykułem 2.3 niniejszego Regulaminu) możemy anulować na zlecenie telefonicznie lub przez e-mail. Wszystkie otrzymane przez nas zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie zamówienia możliwe jest tylko po uzgodnieniu tego faktu z nami. Jeśli anulowanie dotyczy zamówienia, w związku z którym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (szczegóły w artykule 5), mamy prawo do zwrotu kosztów, które w związku z tą umową zostały poniesione.

2.5 Czy cena wymieniona w interfejsie internetowym może się zmienić?

Ceny przedstawionych towarów oraz ceny pakowania, transportu i dostawy zachowują ważność tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym. Wszelkie rabaty od cen towarów nie mogą być łączone, chyba że wyraźnie określono inaczej w interfejsie internetowym.

W przypadku, gdy na naszej stronie pojawi się oczywisty problem techniczny skutkujący błędną cenią towarów w interfejsie WWW lub podczas zamawiania, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia ci towaru z powodu błędnej ceny, nawet jeśli zostało wysłane do Ciebie potwierdzenie otrzymania zamówienia wg niniejszych warunków handlowych. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Jeśli cena podana dla towarów w interfejsie internetowym lub w trakcie zamówienia nie jest już aktualna, natychmiast powiadomimy Cię o tym fakcie. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze odebrane, nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy.

Zaksięgowane zamówienie nie ma wpływu na zmianę ceny, która nastąpiła między momentem wysłania zamówienia a jego akceptacją przez nas zgodnie z Artykułem 2.3 niniejszych Warunków.

2.6 Czy można uzyskać umowę w formie tekstowej?

Umowa nie jest zawierana na piśmie z podpisami stron. Umowa składa się z niniejszych warunków, zamówienia i akceptacji zamówienia przez nas. Cała umowa zostanie przesłana do Ciebie e-mailem lub na Twoje życzenie wydrukowana za pośrednictwem poczty (w takim przypadku możemy poprosić o pokrycie kosztów z tym związanych).

2.7 Co jeśli nie rozumiesz czegoś w umowie?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące warunków współpracy lub umowy, możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem. Chętnie udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

2.8 W jakich językach umowa może zostać zawarta?

Umowa może zostać zawarta w języku czeskim, chyba że wyraźnie uzgodnimy inny język.

2.9 Czy kontrakt jest gdzieś przechowywany?

Zarchiwizujemy umowę (w tym niniejsze warunki handlowe) w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla stron trzecich, wyślemy ją na twoje żądanie.

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Jakie rodzaje płatności akceptujemy?

Możesz zapłacić cenę zakupu w gotówce, w szczególności przed wysłaniem towaru, a także przelewem na nasze konto bankowe (instrukcje zostaną podane w potwierdzeniu zamówienia).

Wszelkie inne formy płatności są wymienione w Warunkach dostawy i płatności.

Niektóre formy płatności mogą wiazać się z dodatkowymi kosztami. Opłaty te są wymienione w interfejsie internetowym. Zamówienie zawsze pokazuje ostateczną cenę, która obejmuje opłaty związane z wybraną metodą płatności.

3.2 Kiedy dojdzie do zapłaty ceny zakupu?

W przypadku płatności bezgotówkowych należy opłacić zamówienie przed dostawą towarów w ciągu pięciu dni od otrzymania zamówienia zgodnie z Artykułem 2.3. Obowiązek zapłaty jest spełniony, gdy podana w zamówieniu kwota zostanie zaksięgowana na naszym koncie bankowym.

3.3 W jakiej walucie można zapłacić?

Płatność jest możliwa w koronach czeskich (CZK) lub w euro (EUR) lub w złotych polskich (PLN). 

3.4 Kiedy możemy wymagać wpłaty lub przedpłaty?

Możemy zażądać kaucji od ceny zakupu w przypadku zamówień o łącznej cenie wyższej niż 5 000 CZK.

Możemy poprosić o wypłatę pełnej ceny towaru przed jego wysłaniem lub przekazaniem (§ 2119 ust. 1 kc nie ma zastosowania).

 

4. WARUNKI DOSTAWY

4.1 Jak wysyłamy towary?

Sposoby dostarczania towarów są wymienione w interfejsie internetowym. Możesz wybrać określony sposób dostarczania towarów w zamówieniu. Jeśli nie wybierzesz żadnego środka transportu, możemy my go ustalić.

4.2 Jakie są koszty dostawy towarów?

Koszt dostawy towaru zależy zawsze od wielkości i charakteru towaru oraz od cennika wybranego przewoźnika. Rzeczywiste koszty dostawy towarów są wymienione w interfejsie internetowym.

Zamówienie zawsze określa ostateczną cenę, która już obejmuje koszt wybranego środka transportu.

4.3 Kiedy dostarczymy towar?

Czas dostawy towarów zawsze zależy od ich dostępności oraz od wybranego środka transportu i płatności.

Towar znajdujący się w magazynie zostanie wysłany w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na naszym koncie (w przypadku płatności bezgotówkowych).

Towar, którego nie ma w magazynie, zostanie wysłany tak szybko, jak to możliwe. Poinformujemy Cię o dokładnej dacie.

Dostarczanie towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami biznesowymi oznacza moment dostarczenia towarów do Ciebie. Jeśli klient bezzasadnie odmówi przyjęcia towaru, to nie będzie to traktowane jako niedostarczenie towaru z naszej strony, ani jako odstąpienie od umowy z twojej strony.

4.4 Jak postępować w sytuacji przyjęcia towarów?

Podczas przyjmowania towarów sprawdź integralność opakowania. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki, natychmiast powiadom przewoźnika. Jeśli nie przyjmiesz przesyłki z uszkodzonym opakowaniem, nie zostanie uznane to za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia towaru.

Po otrzymaniu towaru (lub po upływie czasu, w którym miałeś/aś obowiązek przyjąć towar  ale tego nie uczyniłeś/aś zgodnie z umową) odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na ciebie.

4.5 Co stanie się, jeśli nie odbierzesz towaru?

Jeżeli z przyczyn leżących po twojej stronie, towary muszą zostać dostarczone wielokrotnie lub w inny uzgodniony sposób, jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów takiej usługi.

W przypadku, gdy towar bezzasadnie nie zostanie przyjęty, jesteśmy uprawnieni do zwrotu nam kosztów związanych z dostawą towarów lub ich przechowywaniem, jak również innych kosztów  wynikłych powodu braku akceptacji towarów. Koszty te nie przekroczą 10 CZK za dzień składowania. Koszty przechowywania mogą wynosić maksymalnie 500 CZK lub cenę zakupu, jeśli jest mniejsza niż 500 CZK.

W takim przypadku mamy również prawo do odstąpienia od umowy.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPUJĄCEGO

5.1 Jak możesz odstąpić od umowy?

Możesz odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru; jeżeli dostawa jest podzielona na kilka części, od daty otrzymania ostatniej dostawy. Zalecamy, aby wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na nasz adres pocztowy lub adres e-mail. Do wycofania się z umowy można użyć przykładowego formularza. Potwierdzimy przyjęcie oświadecznia bez zbędnej zwłoki.

Nie musisz podawać powodu odstąpienia od umowy.

5.2 Jakie są konsekwencje wycofania się z umowy?

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa zostaje od razu anulowana i nie wywołuje skutków prawnych.

Jeśli wraz z towarem został dostarczony także prezent za twoją zgodą, umowa podarunkowa zostanie anulowana przez odstąpienie od niej którejkolwiek ze stron. Oddaj swój prezent wraz ze zwróconym towarem.

5.3 Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Zgodnie z art. 1837 kodeksu cywilnego nie można odstąpić między innymi od następujących umów:

- dostawa łatwo psujących się towarów i towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie;

- dostawa towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który wyjęto z opakowania i nie można go zwrócić ze względów higienicznych.

5.4 W jaki sposób zwracasz nam towar?

Zwracane towary należy odesłać do nas w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na nasz adres do korespondencji, do jakiegokolwiek naszego lokalu lub na adres naszej siedziby. Nie wysyłaj towarów za pobraniem. Towary wysyłane za pobraniem nie zostaną przyjęte.

Zwracając towary pamiętaj o:

- kopii dowodu dostawy i faktury, jeżeli dokumenty te zostały wystawione, lub inny dokumencie potwierdzającym zakup towarów;

- pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (na naszym formularzu lub w inny sposób), informacji o wybranym sposobie zwrotu środków (przelew bankowy, osobisty odbiór gotówki, przekaze pocztowym lub inny sposób). Należy także podać adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.

Niezłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów uniemożliwi pozytywne rozstrzygnięcie zwrotu środków zgodnie z przepisami prawa.

5.5 Kiedy otrzymasz zwrot pieniędzy?

Zwrócimy wszystkie otrzymane środki w ciągu 14 dni od dnia odstapienia od umowy. Pamiętaj jednak, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy przed odesłaniem towaru także w przypadku udowodnienia, że ​​wysłałeś nam towar.

Oprócz ceny zakupu masz również prawo do zwrotu kosztów dostawy. Jednakże, jeśli wybrano inny niż najtańszy sposób dostawy, który oferujemy, zwrócimy koszty dostawy towarów w kwocie odpowiadającej najtańszemu z oferowanych sposobów dostawy.

Pieniądze zostaną zwrócone Tobie:

- w taki sam sposób, w jaki je przyjęliśmy, lub

- tak, jak chcesz.

Oprócz tego zawsze możemy zwrócić pieniądze wysyłając je na Twoje konto bankowe lub na konto z którego środki zostały pobrane w celu opłacenia zakupu (jeśli nie powiadomisz nas w ciągu dziesięciu dni od odstąpienia od umowy o wybranym sposobie zwrotu środków). Akceptując niniejsze Warunki współpracy, zgadzasz się na wypłatę środków zgodnie z powyższym pod warunkiem, że nie ponosisz w ten sposób żadnych dodatkowych kosztów.

Koszty związane z wysyłką zwracanych towarów ponosisz Ty, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich właściwości zwykłą drogą pocztową.

5.6 Kiedy możemy wycofać się z umowy sprzedaży?

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- jeśli błąd techniczny był bardzo oczywistym błędem w interfejsie internetowym (Artykuł 2.5 niniejszych warunków);

- towary nie są dostępne z przyczyn obiektywnych (głównie dlatego, że towary nie są już produkowane, dostawca przestał dostarczać je do Czech itd.) ;

- wykonanie umowy staje się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych powodów, niezwłocznie poinformujemy Cię o naszym wycofaniu się z umowy. Wycofanie staje się obowiązujące w momencie, gdy je otrzymasz.

Jeśli całości lub częściowo zapłaciłeś/aś cenę zakupu, zwrócimy kwotę otrzymaną przelewem na wskazane przez Ciebie konto lub to, z którego wykonana została Twoja płatność. Zwrócimy pieniądze w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna.

 

6. PRAWA W PRZYPADKU WADLIWEGO WYKONANIA UMOWY

Prawa w przypadku wadliwego wykonania są regulowane przez przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności postanowienia § 1914-1925, 2099-2117 i 2158-2174 § § kc).

W przypadku wadliwego wykonania umowy, postępujemy zgodnie z naszą procedurą Reklamacji. Przed wysłaniem reklamacji, prosimy o zapoznanie sie z naszym regulaminem Reklamacji, by mogła ona być rozpatrzona jak najszybciej.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Jakie są uprawnienia do wykonywania naszej działalności i kto nas kontroluje?

Jesteśmy upoważnieni do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Nasza działalność nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu.

Licencja handlowa jest wydawana w zakresie jej kompetencji przez właściwe Biuro ds. Pozwoleń na handel. Kontrola zgodności z wymaganiami technicznymi i produktów bezpieczeństwa należy do Czeskiej Inspekcji Handlowej (http://www.coi.cz/). Czeska Inspekcja Handlowa przeprowadza również przegląd zgodności naszych działań z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Prawa konsumentów są chronione przez ich stowarzyszenia interesów i inne organy działające w celu ich ochrony.

7.2 Jak obsługujemy reklamacje?

Wszelkie reklamacje obsługujemy za pośrednictwem naszego kontaktowego adresu e-mail. Możesz również skontaktować się z podmiotami, o których mowa w Artykule 7.1. W odniesieniu do naszych klientów nie jesteśmy związani żadnymi kodeksami postępowania.

7.3 Jakie są twoje prawa w przypadku sporu konsumenckiego?

Jeśli jesteś konsumentem i pojawi się spór między nami związany z umową,  którego nie będziemy mogli rozwiązać bezpośrednio, masz prawo zwrócić się w prawie tego sporu do Czeskiej Inspekcji Handlowej (http://www.coi.cz/) w celu rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego . Możesz ubiegać się o to w ciągu jednego roku od daty pierwszego zastosowania wobec nas prawa, które jest przedmiotem niniejszego sporu konsumenckiego.

7.4 Co jeszcze wiesz?

Przy podpisywaniu umowy wykorzystywane są środki komunikacji na odległość (zwłaszcza Internet). Koszty poniesione w związku z korzystaniem z urządzeń do komunikacji na odległość (w szczególności z Internetu lub telefonu) są pokrywane przez Ciebie. Koszty te nie odbiegają od standardowej stawki.

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca umowy między stronami odbywa się w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, listem poleconym lub drogą osobistą. Z naszej strony dostarczymy Ci wiadomość na adres e-mail podany w zamówieniu lub na koncie użytkownika.

Zgodnie z ustawą nr. 185/2001 Sb., o odpadach, z późniejszymi zmianami, zapewniamy bezpłatny odbiór zakupionych towarów, którymi  z natury  są sprzęt elektryczny i elektroniczny (zwany dalej „take-back”). Odbiór można wykonać przekazując zużyty sprzęt elektryczny pod nasz adres kontaktowy. Prosimy o kontakt z nami przed przekazaniem zużytego sprzętu elektrycznego.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne, nieskuteczne lub bezużyteczne (albo się takim stanie) będzie w takim przypadku stosowany zapis, który w swym znaczeniu będzie najbliższy nieważnemy, nieskutecznemu lub bezużytecznemu przepisowi. Nieważność, nieskuteczność lub niemożność zastosowania jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiana lub uzupełnienie umowy (w tym warunków handlowych) jest możliwa tylko w formie pisemnej.

 

Niniejsze Warunki handlowe są ważne i obowiązują od 1 lipca 2016 r.

 


 

Ogólne warunki handlowe dla sprzedaży hurtowej 

 

Te ogólne warunki handlowe dla odbiorców hurtowych ( „Warunki”) mają zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego crystalbaby znajdującego się pod adresem http://www.crystalbaby.com.pl interfejsu WWW (zwanej dalej „Interfejs WWW”) pomiędzy

nasza firma

Baby Group s.r.o., z siedzibą w Holešov, Masarykova 968, 76901, Republika Czeska

Identyfikator firmy: 27706567,

Identyfikator podatkowy: CZ27706567,

zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, Wpis 53469,

Adres do wysyłki: Masarykova 968, 769 01 Holešov, Republika Czeska,

Numer telefonu: +480 606 771 110,

Kontakt e-mail: karolina@babygroup.cz, izabela@babygroup.cz,

jako sprzedawca

i przedsiębiorca lub osoba prawna

jako kupujący

(obie zbiorczo określane jako "strony").

               

1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1 Warunki definiują i określają podstawowe prawa i obowiązki stron w umowie sprzedaży towarów lub innych umów (dalej zwanych „umową“) zawartych za pośrednictwem interfejsu WWW.

1.2 Warunki handlowe stanowią integralną część umowy. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w umowie. Odrębne ustalenia umowne mają pierwszeństwo przed warunkami umowy handlowej. Sprzedawca może zmienić lub dodać sformułowanie do warunków handlowych. Prawa i obowiązki stron są zawsze regulowane przez sformułowania warunków handlowych, obowiązujących w dniu zawarcia umowy.Prawa i obowiązki stron podlegają także pod regulamin składania reklamacji, a także warunki korzystania z interfejsu WWW oraz warunki i instrukcje dotyczące interfejsu internetowego, w szczególności przy zawieraniu umowy. Problemy nie  uregulowane między stronami w Regulaminie są regulowane przez ustawodawstwo, w szczególności ustawę nr. 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami ( „Kodeks Cywilny”).

1.3 Umowa i warunki handlowe zawierane są w języku czeskim. Umowa może zostać zawarta w języku czeskim, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inny język.

1.4 Niniejsze warunki handlowe mają zastosowanie do kupujących, którzy są przedsiębiorcami i osobami prawnymi. Do umowów zawieranych z konsumentem nie stosuje się niniejszych warunków handlowych, lecz ogólne warunki handlowe. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami handlowymi, stosunki hurtowe podlegają w podobny sposób zasadom i warunkom określonym w ogólnych warunkach handlowych dla handlu detalicznego, z wyjątkiem przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

1.5 Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami i warunkami oraz Ogólnymi warunkami handlowymi dla handlu detalicznego.

 

2. ZAMAWIANIE I ZAWIERANIE UMOWY KUPNA

2.1 Interfejs internetowy zawiera listę towarów, w tym opis głównych cech każdego przedmiotu. Prezentacja towarów w interfejsie WWW jest charakter informacyjny i nie jest propozycją sprzedającego do zawarcia umowy zgodnie z § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego. W celu zawarcia umowy kupujący musi wysłać zamówienie i to zamówienie musi zostać przyjęte przez sprzedającego.

2.2 Kupujący realizuje zamówienie za pośrednictwem interfejsu internetowego lub telefonicznie lub

poprzez e-mail. Zamówienie zawsze musi zawierać nazwę zamówionego towaru (lub numeryczne oznaczenie towarów), liczbę sztuk, wybrany sposób płatności i wysyłki oraz informacje kontaktowe kupującego (imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer identyfikacyjny, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail ). Kupujący jest również zobowiązany do udowodnienia, że ​​jest przedsiębiorcą, wysyłając kopię pozwolenia handlowego lub innego upoważnienia lub wyciąg z rejestru handlowego na adres e-mail sprzedającego.

2.3 Sprzedawca nie jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymanego zamówienia. Niepotwierdzone zamówienie nie wiąże sprzedawcy. Sprzedający ma prawo zweryfikować zamówienie w przypadku wątpliwości co do autentyczności i powagi zamówienia. Negatywnie zweryfikowane zamówienie może zostać odrzucone przez sprzedającego.

2.4 Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez kupującego wiążącego zamówienia ze strony sprzedawcy. Jeśli tak się nie stanie, umowa zostaje zawarta, gdy kupujący otrzyma informację o  całościowej cenie zakupu.

2.5 Jeśli Kupujący anuluje zamówienie, sprzedawca ma prawo do pobrania opłaty za anulowanie w wysokości  50% ceny towaru.

 

3. WARUNKI DOSTAWY

3.1 Sprzedający musi dostarczyć towar do kupującego w uzgodniony sposób, odpowiednio zapakowany i wyposażony w niezbędne dokumenty. Niezbędne dokumenty to głównie podręczniki, świadectwa i inne dokumenty niezbędne do przyjęcia i korzystania z produktów. O ile nie umówiono się inaczej, dokumenty są w języku czeskim.

3.2 Zgodnie z umową sprzedawca może zapewnić kupującemu ubezpieczenie towaru na czas transportu. Zarówno koszty transportu, jak i ubezpieczenia muszą zostać zapłacone przez kupującego zgodnie z obowiązującą taryfą przewoźnika. Za dostarczenie towaru do kupującego uważane jest przekazanie towarów pierwszemu przewoźnikowi. W momencie dostarczenia towarów ryzyko uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego.

3.3 Przed przyjęciem towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania oraz w przypadku zauważenia uszkodzeń niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia wady, powinien zostać spisany protokół.W przeciwnym wypadku, kupujący traci uprawnienia wynikające z uszkodzonych pakietów.

3.4 Niezwłocznie po otrzymaniu towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru, w szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia ilości towarów oraz ich kompletności. W przypadku niezgodności jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru. Kupujący zobowiązany jest do udokumentowania w odpowiedni sposób ewentualnych niezgodności i dostarczyć tą dokumentację wraz z zawiadomieniem o wadzie przesyłki sprzedawcy.

 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Nabywca ma możliwość zapłaty ceny zakupu towaru do sprzedawcy na rachunek bankowy sprzedającego, a także za pośrednictwiem innych metod bezgotówkowych wymienionych w interfejsie WWW lub indywidualnie uzgodnionych jeszcze przed dostawą towarów (instrukcje zostaną przekazane nabywcy w potwierdzeniu zamówienia);

Sprzedawca ma prawo nie dopuścić do płatności za towary po ich dostawie. Ta metoda płatności jest zazwyczaj zarezerwowana dla stałych klientów. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury dołączone są do towaru wraz z listem przewozowym.

4.2 W przypadku płatności bezgotówkowej, nalezy dokonać płatości w ciągu pięciu dni od otrzymania zlecenia, chyba że Strony postanowią inaczej. Zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny towarów uznaje się za wypełnione w przypadku płatności bezgotówkowej, gdy kwota zostaje zaksięgowana na koncie sprzedającego.

4.3 Niestosowanie się do powyższych postanowień  może skutkować opłatą za zwłokę dla kupującego w wysokości 0,5% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki. Sprzedawca ma prawo do odszkodowania za szkody poniesione z powodu opóźnienia Kupującego.

4.4 W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny towaru, sprzedawca ma również prawo do wstrzymania dalszych dostaw uzgodnionych towarów, aż do wypłaty wszystkich zaległych zobowiązań kupującego.

4.5 Płatności za towary mogą być dokonywane w polskich złotych (PLN), koronach czeskich (CZK) lub euro (EUR). 

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Do chwili otrzymania towaru przez kupującego, sprzedający może w każdej chwili wycofać się z umowy. W tym przypadku, sprzedawca zwraca nabywcy cenę zakupu, która została zapłacona przez kupującego, przelewem na konto zgłoszone mu w tym celu przez nabywcę lub na rachunek, z którego środki zostały pobrane w calu zapłaty ceny zakupu (jeśli kupujący w ciągu 5 dni od odstąpienia od umowy nie zawiadomi  o zmianie sprzedawcy).

5.2 Sprzedawca ma również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli nabywca zalega z zapłatą ceny zakupu przez więcej niż 4 tygodnie.

5.3 Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedawca ma opóźnienie w dostarczaniu towaru przez okres  dłuższy niż cztery tygodnie od uzgodnionego terminu dostawy.

5.4 Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do towarów, które zostały dostarczone prawidłowo, terminowo i bez wad.

5.5 Odstąpienie od umowy musi być sporządzone na piśmie, w przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną również w formie elektronicznej. Odstąpienie od umowy jest skuteczne w momencie doręczenia zawiadomienia o tym fakcie przez drugą stronę.

5.6 Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymał produkt w podarunku, umowa darowizny zostanie rozwiązana równoczeście z odstąpieniem od umowy którejkolwiek ze stron.

 

6. PRAWO W PRZYPADKU WADLIWEGO WYKONANIA UMOWY

6.1 Roszczenia w przypadku wadliwego wykonania umowy i te dotyczące odpowiedzialności gwarancyjnej reguluje Procedura Reklamacji Sprzedawcy.

 

7. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA HANDLOWEGO I POLITYKA HANDLOWA SPRZEDAWCY

7.1 Podczas negocjowania umowy i jej realizacji informacje zaklasyfikowane jako poufne lub co do  których poufność wynika ze swojego charakteru mogą zostać przekazane kupującemu. Kupujący zobowiązuje się do:

- zachowania poufności;

- nie dostarczaania go bez zgody sprzedającego innej osobie;

- nie wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów innych niż wykonanie umowy;

- nie używaania żadnych innych szkodliwych metod.

7.2 Kupujący ponadto wyraża zgodę, że nie będzie, bez zgody Sprzedającego, sporządzać kopii materiałów dostarczonych mu przez Sprzedawcę.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Jeżeli czynności związane z korzystaniem z interfejsu internetowego lub stosunkiem prawnym ustanowionym przez umowę zawierają element międzynarodowy (zagraniczny), to strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu.

8.2 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne, nieskuteczne lub bezużyteczne (albo się takim stanie) będzie w takim przypadku stosowany zapis, który w swym znaczeniu będzie najbliższy nieważnemy, nieskutecznemu lub bezużytecznemu przepisowi.. Nieważność lub nieskuteczność lub brak zastosowania jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy lub warunki handlowe wymagają formy pisemnej.

 

Niniejsze Warunki handlowe są ważne i obowiązują od 1 lipca 2016 r.

^ Nahoru