Domu / Warunki korzystania z interfejsu internetowego
Kategoria
Newsletter

Warunki korzystania z interfejsu internetowego

 


 

Znajdujesz się na interfejsie internetowym http://www.crystalbaby.com.pl (zwanym dalej "interfejsem internetowym") obsługiwanym przez naszą firmę

Baby Group s.r.o., z siedzibą w Holešov, Masarykova 968, 76901, Republika Czeska,

Identyfikator firmy: 27706567,

Identyfikator podatkowy: CZ27706567,

zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, Republika Czeska, sekcja C, Wpis 53469.

Adres do wysyłki: Masarykova 968, 769 01 Holešov, Republika Czeska.

Numer telefonu: +480 606 771 110.

Kontakt e-mail: karolina@babygroup.cz, izabela@babygroup.cz.

 

Proszę zauważyć, że niezależnie od tego, czy dokonany zostanie zakup przez interfejs WWW, czy zarejestrujesz się na nim lub po prostu go odwiedzisz, powinieneś zapoznać się z niniejszym regulaminem, które definiuje i określa warunki korzystania z funkcjonalnej części interfejsu WWW.

 

1. REJESTRACJA NA INTERFEJSIE INTERNETOWYM

Możesz zarejestrować się w interfejsie internetowym za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w interfejsie internetowym. Konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym imienia, nazwiska i adresu e-mail. Rejestracja opiera się na założeniu konta użytkownika.

Nazwa użytkownika i hasło są wymagane, aby uzyskać dostęp do konta użytkownika. Dane dostępowe do Twojego konta użytkownika powinny być objęte tajemnicą. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie konta użytkownika przez strony trzecie.

Informacje podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Możemy usunąć konto, na którym użyto fałszywych lub niekompletnych informacji.

W przypadku zmian w danych zalecamy natychmiastową ich edycję na koncie użytkownika.

Korzystając z konta użytkownika, możesz zamawiać towary, śledzić zamówienia i zarządzać swoim kontem użytkownika. Wszelkie inne funkcje konta użytkownika są zawsze wymienione w interfejsie internetowym.

Pamiętaj, że mamy prawo do likwidacji Twojego konta użytkownika bez zwrotu pieniędzy, jeśli Twoje konto narusza dobre obyczaje, obowiązujące przepisy lub niniejsze warunki użytkowania.

 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kiedy wypełniasz zamówienie lub rejestrujesz się w interfejsie internetowym, przekazujesz nam niektóre z twoich danych osobowych. Dodatkowo, korzystając z interfejsu internetowego, zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dodatkowe dane, do których mamy dostęp. Wprowadzając dane osobowe i korzystając z interfejsu WWW, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w zakresie niżej opisanym i w niżej wymienionych celach, do czasu ewentualnego wyrażenia na to braku zgody.

Prywatność jest dla nas bardzo ważna. Gdy mamy do czynienia z danymi osobowymi postępujemy zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą nr. O ochronie danych osobowych („Polityka prywatności”), zmienionej 101/2000 Coll.

2.1 Czym są dane osobowe i inne dane?

Dane osobowe to dane, które dobrowolnie przekazujesz nam w ramach Twojego zamówienia lub rejestracji. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują daną osobę. Dane osobowe to między innymi imię i nazwisko, zdjęcie, data urodzenia, adres e-mail i adres zamieszkania lub numer telefonu.

Inne dane automatycznie pobierane w związku z korzystaniem z interfejsu internetowego to adres IP, typ przeglądarki, urządzenie i system operacyjny, czas i liczba wejść do interfejsu WWW, informacje uzyskane za pomocą plików cookie i inne podobne informacje. Należy pamiętać, że możemy uzyskać te dodatkowe dane bez rejestracji i niezależnie od tego, czy dokonasz zakupu poprzez interfejs internetowy.

2.2 W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i inne dane?

Dzięki danym osobowym i innym danym umożliwiamy przede wszystkim dostęp do konta i optymalne wykorzystanie interfejsu internetowego.

Korzystamy również z tych danych w celu informowania o zarządzaniu kontem i obsłudze użytkowników. Dane mogą być wykorzystywane do ulepszania naszych usług, w tym do korzystania z analizy zachowania użytkownika interfejsu WWW.

Dane mogą być wykorzystywane do celów biznesowych i marketingowych, tj. Do zarządzania bazą danych użytkowników interfejsu internetowego oraz do oferowania towarów i usług na czas nieokreślony. Przesyłając zamówienie lub rejestrując się, zgadzasz się na wysyłanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

Możesz wysłać nam wiadomość e-mail w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty e-mail na nasz kontaktowy adres e-mail, aby wyrazić zgodę na wysyłanie komercyjnych wiadomości i e-maili w celu marketingu bezpośredniego.

2.3 Jak przetwarzamy twoje dane osobowe i nimi zarządzamy?

Nasza firma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ZOOU i jest prowadzona w rejestrze w Biurze Ochrony Danych Osobowych pod swoim numerem rejestracyjnym.

Przetwarzanie danych osobowych i innych możemy powierzyć trzeciej osobie jako administratorowi .

Dane osobowe i inne zebrane dane są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami.

Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany.

2.4 Czy przekazujemy dane osobowe?

Nie przekazujemy danych osobowych żadnej innej osobie. Wyjątek stanowią przewoźnicy zewnętrzni i osoby zaangażowane w dostawę towarów lub świadczenie usług. Takim osobom dane osobowe są dostarczane w minimalnym zakresie niezbędnym do dostarczenia towarów lub świadczenia usługi.

2.5 Jakie są twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i prawo do informacji o ich przetwarzaniu (informacje o celu przetwarzania, informacje o źródłach tych danych i informacje o odbiorcy). Informacje te zostaną Państwu przekazane bez zbędnej zwłoki na żądanie. Ponadto użytkownik ma prawo do poprawiania danych osobowych i innych działań zgodnych z prawem w stosunku do tych informacji.

Na podstawie Twojej pisemnej prośby usuniemy Twoje dane osobowe z bazy danych.

Jeśli uważasz, że nasza firma, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem prawa, możesz:

poprosić nas lub administratora o wyjaśnienia;

zażądać, abyśmy my lub administrator usunęli powstały problem. W szczególności może to oznaczać blokowanie, naprawianie, uzupełnianie lub usuwanie danych osobowych.

Pomożemy Ci chronić twoje dane osobowe. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z naszych działań, masz prawo skontaktować się z właściwymi organami, w szczególności z Biurem Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie pozostaje bez wpływu na twoje prawo do bezpośredniego rozpatrzenia twojej skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

W celu przekazania informacji na temat przetwarzania danych osobowych możemy wymagać zwrotu kosztów procedury, nie przekraczającego jednak kosztów dostarczenia informacji.

Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz).

Nasza firma i potencjalne firmy przetwarzające dane mają siedzibę w Czechach.

 

3. USŁUGI GOOGLE I PLIKI COOKIE

Interfejs sieciowy w swoim działaniu wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Interfejs internetowy wykorzystuje również Google Analytics i ewentualnie inne usługi oferowane przez Google, Inc. ("Google"). Pliki cookie są również wykorzystywane do korzystania z tych usług.

3.1 Czym są pliki cookie i w jaki sposób zgadzasz się na ich wykorzystanie?

Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego odwiedzającego interfejs internetowy, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z interfejsu internetowego.

Zaznaczając swoją zgodę w ramach interfejsu internetowego, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie, a także na przetwarzanie twoich informacji przez Google i naszą firmę w sposób i dla celów opisanych szczegółowo w interfejsie internetowym.

3.2 Czy można zapobiec przechowywaniu plików cookie na komputerze?

Możesz odrzucać pliki cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.

Pamiętaj, że po odrzuceniu plików cookie nie można w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji interfejsu internetowego.

3.3 W jaki sposób Google wykorzystuje uzyskane dane?

Jeśli interesuje Cię sposób, w jaki Google wykorzystuje dane, które od nas otrzymuje, zapoznasz się z tymi informacjami, klikając poniższy link: Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów. Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów.

 

4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Treści umieszczone na stronach interfejsu WWW (teksty, zdjęcia, zdjęcia, logo, itd.), w tym oprogramowanie interfejsu WWW, a takzę  niniejsze warunki są chronione przez prawa autorskie i mogą być chronione innymi prawami innych osób.. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, powielać, dystrybuować ani wykorzystywać treści w jakimkolwiek celu bez zgody naszej firmy lub posiadacza praw autorskich. W szczególności zabrania się bezpłatnego lub płatnego pobierania zdjęć i tekstów umieszczonych w interfejsie internetowym.

Nazwy i etykiety produktów, towarów, usług, firm i  społeczności mogą być zastrzeżone znakami towarowymi ich właścicieli.

4.1 Jakie są sposoby postępowania w przypadku naruszenia praw autorskich?

Nieprzestrzeganie powyższego zakazu grozi sankcjami zgodnie z ustawą nr 121/2000 Sb. Republiki Czeskiej, Ustawa o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami.

Jako posiadacz praw autorskich, nasza firma ma w szczególności prawo domagać się, aby zaprzestano naruszania naszych praw autorskich i domagać się zwrotu nieautoryzowanych kopii chronionych treści.

Ponadto mamy prawo domagać się uzasadnionego zadośćuczynienia w związku powstałymi szkodami.

 

5. INNE ZASADY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM INTERFEJSU INTERNETOWEGO

5.1 Należy pamiętać, że kliknięcie niektórych łączy w interfejsie internetowym może spowodować opuszczenie interfejsu internetowego i przekierowanie do stron internetowych podmiotów trzecich.

5.2 Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji stron trzecich w interfejs sieciowy lub w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

W przypadku korzystania z interfejsu WWW nie wolno korzystać z mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie, tj. głównie zakłócić działanie systemu lub nadmiernie go obciążać, a także nie można wykonywać żadnych czynności, poprzez które Ty lub osoby trzecie mogłyby bezprawnie ingerować w treści zawarte na naszej stronie lub użyć oprogramowania lub innych treści interfejsu WWW i korzystać z interfejsu WWW lub części sprzętu lub oprogramowania w sposób, który byłby sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.

5.3 Nie możemy zagwarantować nieprzerwanego dostępu do interfejsu internetowego ani bezpieczeństwa interfejsu internetowego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dostępu i użytkowania sieci internetowej, w tym wszelkie szkody poniesione podczas pobierania danych opublikowanych przez interfejs WWW, szkody spowodowane przerwaniem działalności przez interfejs WWW, szkody związane z wirusami komputerowymi, szkody z powodu utraty danych, przychodów lub nieautoryzowanego dostępu do transmisji i danych .

5.4 Jeśli podczas korzystania z interfejsu internetowego podejmiesz jakieś nielegalne lub nieetyczne działanie, jesteśmy upoważnieni do ograniczenia, zawieszenia lub przerwania Twojego dostępu do interfejsu internetowego bez żadnej rekompensaty.

W takim przypadku musisz dodatkowo zapłacić naszej Firmie odszkodowanie, które w sposób oczywisty poniesiono w związku z działaniami podjętymi na podstawie niniejszego paragrafu, w całości.

 

Niniejsze Warunki Użytkowania są ważne i obowiązują od 1 czerwca 2016 r.