Domu / Zasady reklamacji
Kategoria
Newsletter

Zasady reklamacji

Niniejsze Zasady Reklamacji regulują zasady i warunki reklamowania wad towarów zakupionych za pośrednictwem internetowej firmy prowadzonej przez firmę

Baby Group s.r.o., z siedzibą w Holešov, Masarykova 968, 76901, Republika Czeska

Identyfikator firmy: 27706567,

Identyfikator podatkowy: CZ27706567

zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, Wpis 53469.

Adres do wysyłki: Masarykova 968, 769 01 Holešov, Republika Czeska.

Numer telefonu: +480 606 771 110.

Kontakt e-mail: karolina@babygroup.cz, izabela@babygroup.cz.

 

1. Za jakie wady odpowiadamy?

Jako sprzedawca jesteśmy odpowiedzialni za to, że przekazywane towary nie są wadliwe. Oznacza to, że przekazane towary w szczególności:

- mają cechy, które zostały między nami ustalone, które opisujemy lub których można się spodziewać pod względem rodzaju towarów i reklamy;

- są w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze;

- spełniają wymogi prawne;

- nadają się do celu, który został opisany lub do którego są zwykle używane;

- za wadę uznaje się również sytuację, w której dostarczamy Państwu towary inne niż zostało to uzgodnione;

- odpowiadają jakości uzgodnionej lub, w stosownych przypadkach, jakości ustanowionej przez obowiązujące i skuteczne przepisy dotyczące rodzaju towarów;

- nie posiadają wad prawnych, tzn. osoby trzecie nie mają co do towarów praw własności, towary są wyposażone w dokumenty niezbędne do prawidłowego wykorzystania towarów.

Ponadto jesteśmy odpowiedzialni za to, że wady nie wystąpią w okresie gwarancyjnym. Jeśli nie jesteś konsumentem, nie przewidziano ustawowego okresu gwarancji na mocy artykułu 2. Artykuł 2 ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów.

Poza ustawowym okresem gwarancji dla konsumentów nie gwarantujemy jakości.

Różnice w odcieniach kolorów w rzeczywistości i na elektronicznych urządzeniach do przetwarzania obrazu nie mogą być uznane za wadliwe. Jeżeli towary nie są zgodne z Twoim oczekiwaniem, jako konsument masz do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z artykułem 5 Ogólnych Warunków sprzedaży detalicznej.

Jeśli jesteś konsumentem, a wada towaru zostanie wykryta w ciągu sześciu miesięcy od ich przejęcia, uznaje się, że towary były wadliwe już przy przejęciu.

 

2. Jaki jest okres gwarancji?

W przypadku nieużywanych towarów konsumpcyjnych okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty otrzymania towaru, chyba że dłuższy okres gwarancji ustalono w interfejsie internetowym, w dokumentach dołączonych do towarów lub w reklamie.

Jeżeli data minimalnej trwałości jest podana na towarach lub jeśli istnieje okres czasu, w którym dana rzecz może zostać użyta, terminem gwarancji jest ten termin.

Należy pamiętać, że jeśli towary zostaną wymienione lub naprawione, wymienione części i części zamienne nie są objęte nowym okresem gwarancyjnym. Jednakże w takim przypadku okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, w którym nie można z towarów korzystać, czyli okresu, w którym towary są naprawiane.

 

3. Jakie masz prawa w przypadku postępowania reklamacyjnego?

Twoje prawa w przypadku postepowania reklamacyjnego są regulowane przez Kodeks cywilny, w szczególności § 2099 do 2117, a jeśli jesteś konsumentem, § 2165 do 2174.

A. Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą:

W przypadku, gdy wada towaru istniała lub uważa się, że zaistniała już po otrzymaniu towaru, należą się następujące prawa do reklamacji:

Jeżeli wada jest istotnym naruszeniem umowy, masz prawo do:

a. usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego przedmiotu bez usterki lub dostarczenie brakującego przedmiotu;

b. usunięcia wady poprzez naprawę przedmiotu;

c. rozsądnego rabatu od ceny zakupu; lub

d. Odstąpienia od umowy.

W przypadku istotnego naruszenia umowy, poinformuj nas o prawie do postępowania reklamacyjnego, które wybrałeś zgłaszając defekt lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o usterce. Pamiętaj, że jeśli tego nie zrobisz, będziesz miał prawo tylko do tych działań, do których byłbyś uprawniony w przypadku nieodwracalnego naruszenia warunków umowy. Dokonany wybór może zostać zmieniony tylko po uzgodnieniu z nami.

Jeśli nie usuniemy wady w rozsądnym czasie, możesz zażądać odpowedniej zniżki od ceny zakupu zamiast usunięcia wady lub możesz odstąpić od umowy.

Jeśli wada jest nieznacznym naruszeniem umowy, możesz zażądać:

a. usunięcia wady; lub

b. rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

Jeśli nie usuniemy wady w czasie lub nie odeślemy wymienionego produktu, możesz poprosić o zniżkę od ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Dokonany wybór może zostać zmieniony tylko po uzgodnieniu tego z nami.

Należy pamiętać, że jeśli nie skorzystasz z prawa do zniżki od ceny zakupu lub wycofasz się z umowy, jesteśmy upoważnieni do dostarczenia brakujących towarów lub usunięcia wady prawnej (w szczególności w celu dostarczenia brakujących dokumentów).

Zastąpienie lub wycofanie się nie może być przedmiotem roszczenia, jeśli nie możesz zwrócić przedmiotu tak, jak go otrzymałeś. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

a. nastąpiła zmiana statusu w wyniku kontroli w celu stwierdzenia wady;

b. Użyłeś rzeczy, zanim odkryto defekt;

c. Nie spowodowałeś niemożności zwrotu produktu w niezmienionym stanie przez negocjacje lub zaniechanie; lub

d. Sprzedałeś przedmiot przed odkryciem wady, skonsumowałeś go lub zmieniłeś przedmiot w normalnym użyciu; jeśli dotyczy to tylko częściowej zmiany produktu,  możesz go nam zwrócić i zapłacić nam odszkodowanie do wysokości wartości produktu obniżowej w wyniku korzystania z rzeczy.

 

B. Tylko jeśli jesteś konsumentem:

Jeśli wystąpi usterka towarów konsumpcyjnych w okresie gwarancyjnym - dwudziestu czterech miesięcy od daty otrzymania towarów przysługują Ci następujące prawa związane z postępowaniem reklamacyjnym:

a. Masz prawo do wymiany towarów, jeśli:

- produkt podczas okresu gwarancji traci jakiekolwiek z własności opisane w punkcie 1 procedury reklamacyjnej, lecz nie w momencie gdy wady są niewspółmiernie poważne;

- wada jest nieodwracalna;

- nie można prawidłowo używać towarów przez powtarzające się wady po naprawie; lub

- wystąpi większa liczba wad w towarach.

Nie można domagać się zwrotu towarów, jeżeli wymiana towarów jest nieproporcjonalna w stosunku do charakteru wady. W takim przypadku masz prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Prawo do wymiany towaru nie ma zastosowania w przypadku, gdy tylko część towaru jest wadliwa.

Żądanie wymiany towarów nie jest możliwe w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie. Zamiast tego możesz poprosić o rozsądną zniżkę.

b. Masz prawo do wymiany uszkodzonej części towaru, jeśli:

- tylko część towarów jest wadliwa;

- wada jest nieodwracalna;

- nie można prawidłowo używać towarów przez powtarzające się wady po naprawie; lub

- wystąpi większa liczba wad w towarach.

c. Masz prawo do rozsądnego rabatu na cenę zakupu, jeśli:

- nie wybierzesz prawa do odstąpienia od umowy, wymiany wadliwych towarów lub części towarów lub naprawy towaru;

- nie jesteśmy w stanie wymienić ani naprawić towarów ani ich części (np. towary nie są już produkowane);

- Nie będziemy w stanie zakończyć postępowania reklamacyjnego w rozsądnym czasie lub w przypadkach, w których zadośćuczynienie mogłoby spowodować poważne trudności; lub

- Rzecz ma wadę, za którą jesteśmy odpowiedzialni,nawet jeśli jest rzeczą sprzedawaną po niższej cenie.

d. Masz prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wada jest nieodwracalna;

- nie można prawidłowo używać towarów przez powtarzające się wady po naprawie;

- istnieje szereg wad w towarach;

- nie jesteśmy w stanie wymienić ani naprawić towarów (np. towary nie są już produkowane); lub

- nie można wymienić wadliwych towarów lub części towarów na produkty bez wad..

 

4. Kiedy nie przysługują uprawnienia związane z postepowaniem reklamacyjnym?

Nie masz uprawnień związanych z postępowaniem reklamacyjnym w sprawie wadliwych produktów, jeśli:

- wiedziałeś o wadzie przed przejęciem;

- sam spowodowałeś wadę; lub

- upłynął okres gwarancji.

Gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady również nie mają zastosowania w przypadku gdy:

- zużycie towarów następuje  w procesie zwykłego użytkowania (za zużycie z powodu użytkowania uznaje się również zmniejszenie się pojemności baterii i akumulatorów);

- przedmioty sprzedawane po niższej cenie - tylko w odniesieniu do wady, dla której uzgodniono niższą cenę; lub

- jeżeli wynika to z charakteru sprawy.

 

5. Jak wygląda postępowanie reklamacyjne?

Zgłoś roszczenie w naszej firmie bez zbędnej zwłoki po wykryciu wady. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumenta przyjmujemy roszczenia:

- w każdej z naszych lokalizacji, w których możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do zakresu sprzedanych towarów;

- w siedzibie naszej firmy;

- w miejscu prowadzenia działalności.

Zalecamy skorzystanie z możliwość złożenia reklamacji w siedzibie naszej firmy, aby jak najszybciej sprawa została rozwiązana.

Sugerowana procedura składania reklamacji:

- możesz wcześniej poinformować nas o skardze, telefonicznie, e-mailem lub na piśmie;

- w tym samym czasie należy poinformować nas o tym, które rozwiązanie procedury reklamacyjnej wybrałeś, czyli tego, czy są zgodnie z naszą procedurą skarg zainteresowany jesteś naprawą rzeczy, wymianą towarów lub ich części, wycofanie sie z umowy, obniżeniem ceny zakupu lub innymi praw zgodnie z wymienionymi w Procedurze Reklamacyjnej i Kodeksem Cywilnym;

- Dostarcz nam towary (w sposób inny niż za pobraniem), przy czym, rekomendujemym by zapakować produkty w taki sposób, by nie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie transportu;

- aby ułatwić proces reklamacji dołącz do produktów  dowód zakupu towarów lub fakturę, jeżeli została ona wystawiona lub inny dokument potwierdzający zakup towaru wraz z opisem wady oraz wniosek dotyczącego sposobu rozpatrywania reklamacji.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych kroków lub niezłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów nie uniemożliwia rozpatrzenia reklamacji zgodnie z prawem.

Moment rozpoczęcia procedury reklamacyjnej ma miejsce wtedy, kiedy zostaliśmy powiadomieni o wystąpieniu wady, zastosowanie wówczas mają  przepisy o odpowiedzialności za wady sprzedawanych przedmiotów.

Decyzję o rozpatrzeniu reklamacji podejmujemy natychmiast, w złożonych sprawach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi potrzebnej do fachowej oceny wady. Reklamacje będą rozstrzygane bez zbędnej zwłoki, w terminie 30 dni od zgłoszenia roszczenia, chyba że klient  zgodzi się na dłuższy okres.

Po rozpatrzeniu reklamacji wydamy pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji, w wytyczeniem terminów, kiedy użytkownik zastosował zgłosił reklamację, jaka jest treść roszczenia i jaka forma rozwiązania procedury reklamacyjnej jest dla klienta najbardziej dogodna; a następnie (po rozpatrzeniu reklamacji) możemy wydać potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czas jej trwania lub pisemnego uzasadnie odrzucenia wniosku.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym Republiki Czeskiej masz prawo do zwrotu kosztów poniesionych przy reklamowaniu towarów. Pamiętaj, że powinieneś ubiegać się o prawo do zwrotu w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu na wady.

 

Te Reguły składania reklamacji są ważne i obowiązują od 1 lipca 2016 r.